Oktatás és nevelés

2009. Március 25., Szerda

Farsangi színdarab - 2012

Mi jellemzi az oktatást?

„Ha élet zengi be az iskolát, Az élet is derűs iskola lesz.” – Ady Endre –

Államilag elismert tantervvel és pedagógiai programmal dolgozik, nyolc évfolyamos.

A közismereti tárgyakat 3-4 hetes szakaszos rendben az osztálytanító oktatja.

A szakórákat – nyelv, zene, mozgás – egész évben folyamatos rendben szaktanárok tartják.

Az értékelésre nem az osztályzást alkalmazza, hanem folyamatosan ad egyénre szóló szöveges értékelést.

Nem előregyártott tankönyvet hasz¬nálnak a gyerekek, hanem a tanulás szerves részeként tankönyveiket maguk készítik, rajzokkal illusztrálják.

A tananyag átadásában a gyerekek egyéni ritmusát és fejlődésük eltérő sajátosságait messzemenően figyelembe veszi.

Mi jellemzi a nevelést?

„A természet azt akarja, hogy a gyermekek gyermekek legyenek, mielőtt emberré lennének. Ha a rendet meg akarjuk fordítani, koraérett gyümölcsöt termelünk, mely soha be nem érik és meg nem ízesedik.”    – Rousseau –

Nyolc éven át ugyanaz az osztálytanító kíséri a gyerekeket, ő jelenti az érzelmi biztonságot, munkáját a szaktanárok segítik.

A tanár a gyermek testi, lelki, szellemi valóját együtt fejleszti; a tudást élményekkel és alkotó tevékenységekkel széles alapokra helyezve adja át. 

Alkalmazza a művészet nevelő és gyógyító erejét, az értelmi fejlesztéssel egyenrangúan művészi és kézműves készségeket is fejleszt, pl. festés, rajzolás, zene, fafaragás, szövés.

Első osztálytól fogva minden évfolyam egy-egy drámaelőadással zárja az évet, amely szorosan kapcsolódik az adott osztályfok tananyagához és a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Legfontosabb feladata egy felszabadult, elfogadó légkörben az alkotó együttjátszás megteremtése, melyben megszülethet, megerősödhet a belső biztonság, a rugalmas gondolkodás, formálódik az ön- és emberismeret.

A tanulás elengedhetetlen részének tartja a ritmust; a tanár rendszeresen váltogatja a tevékenységformákat, így könnyebben fenntartható a figyelem és az érdeklődés, és a változatosság fizikailag is ösztönzően hat a gyermekekre.

Az ünnepek ismétlődő ritmusa teremti meg az egész év egyensúlyát, folyamatosság érzését és erős közösségformáló ereje van.

A szakórák

Az első osztálytól kezdve két idegen nyelvet tanulnak a gyerekek, nálunk angolt és oroszt, hogy két különböző nyelvcsaláddal ismerkedjenek meg. A nyelvórákon a gyerekek verseket, mondókákat játszanak el, szókincsük fokozatosan gyarapodik. Azt szeretnénk elérni, hogy megérezzék a nyelv szépségét, hangulatát, dallamát, ritmusát. A szavakat nem fordítjuk le mindig, a gyerekek többnyire maguktól találják ki a jelentésüket. A nyelvtan és az írásbeli feladatok később következnek.

Kézimunka órán kötni tanulnak. A színes gyapjúfonal labdává, furulyatokká, báránykává és tarisznyává alakul a gyerekek keze által. A kötés mellett hajtogatnak, fűznek, ragasztanak, vágnak apróbb díszeket és ajándéktárgyakat készítve, miközben kezük finom mozgása fejlődik.

A festés órán a színek világát fedezhetik fel a gyerekek. Ehhez jó minőségű akvarellpapírt és festéket használnak. A feladatokat egy történet vagy mese formájában ismerik meg, ezt élik át festés közben a gyerekek.

Első osztályban különösen fontos, hogy sokat énekeljenek a gyerekek. A hozzájuk közel álló pentaton dalok fordulnak elő leggyakrabban.